17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua với mong muốn giải quyết nạn đói nghèo, bảo vệ hành tinh đồng thời đảm bảo sự thịnh vượng cho mỗi người.

Là một trong những quốc gia cam kết thực hiện nghiêm túc, 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 đã và đang đóng vai trò quan trọng trong đời sống nhân dân.

Green Edu ruong doc dao

Bối cảnh ra đời 17 mục tiêu phát triển bền vững

Hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường và con người (Hội nghị Stockholm) được tổ chức từ ngày 5-16/6/1972 là hội nghị đầu tiên tập trung vào các vấn đề môi trường quốc tế. Tháng 12/1983, Ủy ban thế giới về môi trường và phát triển (WCED – Ủy ban Brundtland) được thành lập để đoàn kết các quốc gia đồng hành cùng nhau theo đuổi sự phát triển bền vững.

Vào năm 1992, với sự tham gia của 179 quốc gia, Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Môi trường và Phát triển (Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất Rio de Janeiro) đã thông qua Chương trình Nghị sự 21 trở thành khung kế hoạch chung để thiết kế các chương trình hành động, nhằm đạt được sự phát triển bền vững ở thế kỷ XXI.

Tháng 6/2012, Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20) đã được tổ chức. Thông qua đó tập trung bàn thảo vào các nội dung cần cải thiện trong khuôn khổ thể chế, nhằm phát triển bền vững và tạo ra nền kinh tế xanh; thành lập các mục tiêu cũng như các chỉ số mới về phát triển bền vững…

Từ tháng 9/2013, các nước bắt đầu khởi động tiến trình xây dựng Chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp Quốc. Sau năm 2015, xây dựng bộ 17 mục tiêu phát triển bền vững. Và vào ngày 25/9/2015, tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc với sự tham dự của 193 nước thành viên, chương trình Nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững chính thức được thông qua. 

Nội dung của 17 mục tiêu bao gồm những gì ?

Việt Nam đã quốc gia hóa Chương trình Nghị sự 2030 của toàn cầu trở thành Kế hoạch hành động quốc gia. Thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của quốc gia. Và nội dung cụ thể của 17 mục tiêu phát triển bền vững:

 • Mục tiêu 1: No poverty – Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi
 • Mục tiêu 2: Zero hunger – Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững
 • Mục tiêu 3: Good health and well-being – Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi
 • Mục tiêu 4: Quality education – Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người
 • Mục tiêu 5: Gender equality – Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái
 • Mục tiêu 6: Clean water and sanitation – Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người
 • Mục tiêu 7: Affordable and clean energy – Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người
 • Mục tiêu 8: Decent work and economic growth – Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người
 • Mục tiêu 9: Industry, innovation and infrastructure – Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới
 • Mục tiêu 10: Reduced inequalities – Giảm bất bình đẳng trong xã hội
 • Mục tiêu 11: Sustainable cities and communities – Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng
 • Mục tiêu 12: Responsible consumption and production – Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững
 • Mục tiêu 13: Climate action – Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai
 • Mục tiêu 14: Life below water – Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững
 • Mục tiêu 15: Life on land – Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất
 • Mục tiêu 16: Peace, justice and strong institutions – Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp
 • Mục tiêu 17: Partnerships for the goals – Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Phấn đấu thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030

Chương trình Nghị sự 2030 có độ bao phủ của chính sách phổ quát, rộng lớn và toàn diện; tất cả với mục tiêu hoàn tất công việc dang dở của Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và Chương trình Nghị sự 21: Không để ai bị bỏ lại phía sau.

Việt Nam thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình thực hiện chiến lược để chủ động báo cáo điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, chính quyền cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển bền vững đối với từng loại hình tổ chức và doanh nghiệp.

Là một nền kinh tế mới nổi, Việt Nam cần tăng cường năng lực R&D của các doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu và kết hợp sản xuất tiêu dùng bền vững. 

Theo báo cáo mục tiêu phát triển bền vững quốc gia năm 2020 (SDGs), đến năm 2030 Việt Nam có khả năng được 5 trong số 17 mục tiêu, gồm Mục tiêu 1; 2; 4; 13 và 17. Năm 2021, Việt Nam đã vươn lên xếp hạng thứ 51/165 quốc gia về điểm chỉ số SDG.

>> Những xu hướng khởi nghiệp xanh bảo vệ môi trường hàng đầu hiện nay