Green University

Green University

Nền tảng đào tạo cho nông dân/các bạn trẻ/cán bộ về nông nghiệp thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các tỉnh – trở thành đối tác chiến lược mặt đào tạo nông nghiệp hướng xanh, khởi nghiệp xanh.

Làng Khởi nghiệp xanh Trà Vinh

Làng Khởi nghiệp xanh Trà Vinh

Không gian khởi nghiệp kết nối các thành viên của Hệ sinh thái khởi nghiệp Trà Vinh. Chia sẻ văn hóa và cùng thực hiện các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương.

Green Book

Green Book

Dự án dịch và biên soạn các đầu sách về nông nghiệp và lối sống xanh để phổ biến cho cộng đồng, tạo cầu nối kiến thức nông nghiệp hiện đại cho thế hệ trẻ tiếp cận học hỏi và thực hành