Liên hệ

LiÊn HỆ VỚI GREEN EDU

Chúng tôi mở rộng và luôn mong muốn hợp tác với các tổ chức, cá nhân để cùng xây dựng các chương trình đào tạo, truyền thông và xây dựng nhân lực cho nền nông nghiệp Việt Nam, giúp thay đổi toàn diện nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.

69 Hưng Thái 1, phường Tân Phong, Q. 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

(028) 6275 3792