Nội dung VCAP

Chương trình Cộng sự Chuỗi giá trị

Nội dung chương trình VCAP

VCAP được xây dựng trên nền tảng với niềm tin rằng cách “học” tốt nhất là khi chúng ta bắt tay vào “thực hiện”. Cộng sự chuỗi giá trị hoàn thành các dự án Nông nghiệp vận dụng kiến thức và kĩ năng đa ngành như khoa học, công nghệ thông tin, kỹ thuật. Đồng thời có cơ hội tiếp cận kiến thức và phát triển kĩ năng trong các mảng:

  • Quản trị Chiến lược
  • Quản trị Nhân sự
  • Quản trị Vận hành – Sản xuất
  • Marketing – Bán hàng – Thương hiệu
  • Kế toán – Quản lý tài chính
  • Ứng dụng Thông tin trong quản lý sản xuất

Tại VCAP luôn kiến tạo môi trường học tập tích cực – nơi các cộng sự được các cố vấn dày dặn kinh nghiệm hướng dẫn, được khuyến khích đảm nhận vai trò lãnh đạo chủ động. Cộng sự chuỗi giá trị có cơ hội lựa chọn trải nghiệm các mảng nội dung khác nhau trong suốt trải nghiệm VCAP.

Lĩnh vực hoạt động của Cộng sự Chuỗi giá trị

Hướng tiếp cận đào tạo Cộng sự Chuỗi giá trị