Xu hướng bền vững

Tổng quan về bộ tiêu chí phát triển bền vững của Việt Nam

Tổng quan về bộ tiêu chí phát triển bền vững của Việt Nam

Việt Nam là quốc gia thành viên đã và đang tham gia tích cực trong việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững dài lâu. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu tổng quan về bộ tiêu chí phát triển bền vững của Việt Nam. 

Bộ tiêu chí hướng đến ba bình diện chính là: kinh tế tăng trưởng bền vững, xã hội thịnh vượng, công bằng, ổn định và bảo vệ môi trường hiệu quả.

Tính bền vững là gì và tại sao nó quan trọng để chúng ta tìm hiểu về chúng?

Tính bền vững là gì và tại sao nó quan trọng để chúng ta tìm hiểu về chúng?

Tính bền vững là một cách tiếp cận lối sống và làm việc để đảm bảo phúc lợi lâu dài của con người và hành tinh. Trong những năm gần đây, tính bền vững đã trở thành một khái niệm quan trọng trong thế giới kinh doanh cũng như chính trị, vì nó bao gồm các khu vực liên quan đến môi trường, xã hội và kinh tế.

Green Talk

Green Talk

Là  một  doanh  nghiệp  xã  hội  với  sứ  mệnh  cải  thiện  hệ  sinh  thái  khởi  nghiệp và nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường, Green Edu mong...

News & Updates

Join Our Newsletter