Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.

Mời bạn tham khảo Các điều kiện để công nhận giống cây trồng mới, Quyền của tác giả và chủ bằng bảo hộ, và Quy trình đăng ký thẩm định tại Cẩm nang Bảo hộ giống cây trồng dưới đây.


Cẩm nang Bảo hộ Giống cây trồng – Green Edu